RUSC Science Fiesta

Science Fiesta

Regional Science Fiesta

National Science Fiesta

ACI RUSC National Science Fiesta 2016

2nd RUSC Science Fiesta 2017

3rd RUSC National Science Fiesta 2018

4th RUSC National Science Fiesta 2019

Bangabandhu RUSC National Science Fiesta 2021